Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”

poniedziałek, 24 października 2016 13:42

altStowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zaprasza rodziców dzieci z autyzmem na szkolenie pt. „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”. Szkolenie odbędzie się 26.11.2016 grodz. 10:00 - 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82.

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci w wieku do 6 roku życia mających potwierdzoną diagnozę ze spektrum autyzmu.
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dostarczenie Stowarzyszeniu kserokopii lub skanu jednego z dwóch dokumentów wystawionych na dziecko. Mogą to być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą ze spektrum autyzmu wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 12-C wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Ilość miejsc jest ograniczona. Członkowie Stowarzyszenia są uprzywilejowani - ich zgłoszenia mają pierwszeństwo. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpływu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organizator prosi, aby w zgłoszeniu podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, a w załączniku skan pierwszej strony orzeczenia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Szkolenie jest bezpłatne.Więcej informacji http://pro-futuro.org/2016/10/szkolenie-dla-rodzicow-26-11-2016-r/ 

 

Uwaga !!!

piątek, 21 października 2016 12:39

altWprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

 www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

   

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

poniedziałek, 04 lipca 2016 14:27


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że w drugiej połowie 2016 roku rozpocznie realizację kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.
Program adresowany jest do osób skazanych, które prawomocnym wyrokiem zobowiązano do udziału w programie, sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przez inne instytucje działające na terenie powiatu. W zajęciach mogą wziąć udział również osoby, które samodzielnie zgłoszą gotowość uczestnictwa w w/w programie .
Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 61 6404555.

   

Poradnictwo Rodzinne w okresie Lipiec -Sierpień 2016

piątek, 01 lipca 2016 10:59

altWrześnia
Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:
1,3,5 środa miesiąca godz. 15:30 - 17:30
2,4 środa miesiąca godz. 15:00 - 17:00

Psycholog przyjmuje w siedzibie stowarzyszenia „Jantar”
2,4 środa miesiąca; godz. 17:15 - 19:15

Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
środa; godz. 15.30 - 17.30

Z porad mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Wrzesińskiego

   

Zaproszenie do udziału w Projekcie "Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski"

piątek, 01 lipca 2016 10:35

altCelem Projektu jest wzrost kompetencji w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych lub języka angielskiego oraz ich formalne potwierdzenie u 72 osób niepełnosprawnych, z województwa wielkopolskiego, w wieku aktywności zawodowej 25+, w tym połowa osób w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kompetencji i które nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach POKL.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, przede wszystkim do osób z dysfunkcją wzroku. Obejmuje bezpłatne szkolenia i certyfikację. W efekcie 60 osób niepełnosprawnych podniesie swoje kompetencje i zdobędzie certyfikat z zakresu umiejętności ECDL DIGCOMP 6 oraz 12 osób niepełnosprawnych podniesie swoje kompetencje z języka angielskiego na poziomie A2 i zdobędzie certyfikat potwierdzający je, zgodny z Opisem poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.Dzięki temu,że nasz Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych,zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika/Uczestniczki.Szczegółowe informacje: http://www.ibarim.eu/Kompetencje_TIK.html

Biuro Projektu:
Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań
tel. 61 851 83 93, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

   

Uwaga konkurs

czwartek, 30 czerwca 2016 09:16


altZachęcamy do zgłoszenia projektu włączenia społecznego ! Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja Welkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Nr konkursu RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) Szczegółowe informacje na: www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakladce Zobacz ogloszeniai wyniki naborów.

Plakat promujący konkurs 7 1 2 WRPO 2014+

Ulotka promująca konkurs 7 1 2 WRPO 2014+

   

Chcesz zostać rodzicem zastępczym, przyjdź do nas !

czwartek, 23 czerwca 2016 14:23


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby samotne które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci pozbawione prawidłowej opieki rodzicielskiej.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt. Informacje udzielane są w siedzibie PCPR we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, pokój 38 lub telefonicznie nr 061/6404551.

   

PROGRAM KOREKCYJNY

poniedziałek, 23 maja 2016 10:16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
poszukuje 2 kandydatów (kobieta i mężczyzna)
 do prowadzenia 
„Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września.
Forma zatrudnienia: 
umowa cywilno – prawna. 
1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259):
- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
- posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.Przewidywany zakres zadań w ramach umowy cywilno - prawnej: 
1)przygotowanie szczegółowego planu zajęć korekcyjno - edukacyjnych,
2)sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy i okoliczności zachowań przemocowych, aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej, motywacja do udziału w programie),
3)zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału  w programie,
4)sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych),
5)przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 60 godzin cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 1 tydzień. Sporządzenie z każdych zajęć krótkiej informacji według wytycznych Zleceniodawcy,
6)opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu według wytycznych Zleceniodawcy.

3.Wymagane dokumenty:
1)formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru – do pobrania na stronie http://www.pcprwrzesnia.pl/),
2)dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z pkt 1),
3)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (wg załączonego wzoru- do pobrania na stronie  http://www.pcprwrzesnia.pl/),
4)ofertę cenową zawierającą koszt za 1h prowadzenia zajęć  korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

4.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1)dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” do dnia 04 lipca 2016 r. do godz. 15.30  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
2)wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
3)aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami,
5)złożonych dokumentów nie zwracamy.

5.Dodatkowe informacje:
Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany będzie w 2016 r. w oparciu o:
1.ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).
2.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445).
3.materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
4.program korekcyjno –edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „STOP PRZEMOCY” na 2016 rok.
p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
/-/ Anna Maria Kulczyńska
Września, dnia 17 czerwca 2016 r.
DO POBRANIA:
   

Uwaga !!!

środa, 11 maja 2016 12:22

altW dniu 24.05. 2016 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (sala konferencyjna) dyżur pełnić będą specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:
- świadczeń emerytalno – rentowych
- podlegania ubezpieczeniom społecznym

   

Strona 12 z 22