Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Projekty aktywizacjne Powiatowego Urzędu Pracy

piątek, 25 października 2019 12:22

 Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje projekty pt.:

- ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”,

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)

- ,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V) 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim

czwartek, 17 października 2019 11:21

Starosta wrzesiński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim. Uprawnione do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły w ogłoszeniu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8648/

Zgłoszenie kandydata do Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

   

Projekt Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

środa, 16 października 2019 13:27

   

Nabór na wolne stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

wtorek, 15 października 2019 14:50

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej , wymiar czasu pracy – 1 etat – na czas zastępstwa

I. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych.

2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który będzie osobiście wykonywał czynności powinien spełniać jednocześnie następujące warunki:

1) posiadanie co najmniej 12 miesięcy stażu pracy;

2) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) obywatelstwo polskie;

4) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym   psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

6) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 23 października 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, w Sekretariacie pok. 32;

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje:

1) brak podpisu na oświadczeniach, CV i liście motywacyjnym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko;

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.pcprwrzesnia.pl.klauzula informacyjna

   

Aktywny Samorząd MODUŁ II

poniedziałek, 16 września 2019 10:01

altUstala się, że wnioski w roku 2019 składane w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy „SOW”. Załączniki do wniosku (oryginały) powinny zostać dostarczone do PCPR we Wrześni lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej bez możliwości otrzymania dodatku przeznaczonego dla osób składających wniosek w systemie „SOW” (linki poniżej).

W najbliższych dniach powinien pojawić się na naszej stronie internetowej link do złożenia wniosku w systemie „SOW”.

   

Aktywny Samorząd MODUŁ II

wtorek, 10 września 2019 11:50

STUDENCI !

 Z profilem zaufanym naprawdę warto!
alt

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” - do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie najbliższego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.szczegółowe informacje na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/

   

„Rekrutacja uzupełniająca”

czwartek, 05 września 2019 11:47

altCzy zmagasz się z bardzo impulsywnymi reakcjami wobec członków rodziny?
Czy w stanie silnego zdenerwowania zdarzało Ci się uderzyć lub popychać osoby bliskie?


Jeżeli odpowiedziałeś/aś twierdząco na chociaż jedno z powyższych pytań, to bezpłatny udział w programie korekcyjno – edukacyjnym pomoże Ci w zmaganiu się z własną złością i agresją. Program ten stanowi cykl spotkań indywidualnych i grupowych, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjaliści ci pomogli już wielu osobom w bezpiecznym obniżaniu poziomu napięcia i stresu oraz poznawaniu zasad sprawiedliwej kłótni. Osoby dotychczas uczestniczące w programie zyskały możliwość nauki słuchania, rozmawiania i rozwiązywania sporów bez ranienia innych i siebie, co sprzyjało poprawie ich relacji z osobami najbliższymi.


„Dzięki programowi mogłem spojrzeć na swoje zachowania z punktu widzenia trzeciej osoby. Wiele problemów wydaje się prostszych do rozwiązania. Dziękuję”
Uczestnik programu

„Program jest bardzo pozytywny, … , Poprawię swoje funkcjonowanie w codziennych relacjach z bliskimi. Bardzo dziękuję.”
Uczestnik programu


Zachęcamy do zgłaszania się
Więcej informacji można uzyskać w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w pokoju nr 37 na II piętrze lub pod numerem tel.      61 640 45 59               

   

Komunikat dla studentów ubiegających się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

poniedziałek, 02 września 2019 09:54

alt
W związku z przystąpieniem Powiatu Wrzesińskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON i jego wdrożeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się w terminie późniejszym niż zostało to ogłoszone.
System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON drogą online. Dostęp do danych usług jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Informacje dotyczące Systemu można uzyskać pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Wprowadzone zmiany obejmują między innymi rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
Termin naboru wniosków przez system SOW będzie ogłoszony w najbliższych dniach.

   

Nowe formy wsparcia PFRON

poniedziałek, 05 sierpnia 2019 14:13

Ruszył nabór do projektu " Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/powrot-do-zdrowia-i-pracy-dzieki-kompleksowej-rehabilitacji/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News& .

   

Strona 2 z 19