Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

wtorek, 06 lutego 2018 11:23

Realizuja projektu pt.:„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Ośpriorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostkisamorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

Dp pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 4/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

wtorek, 06 lutego 2018 11:11

Realizuja projektu pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).
Do pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIANR 4/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

   

INFORMACJA „Aktywny samorząd” w 2018 r.

wtorek, 06 lutego 2018 10:00


    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 01 marca 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach :
- od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- od dnia 10.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.

   

UWAGA!!

poniedziałek, 05 lutego 2018 09:06


„Aktywny samorząd” w 2018 roku


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

więcej informacji https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

DO POBRANIA: Kierunki działań 2018

   

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

poniedziałek, 22 stycznia 2018 11:17

DO POBRANIA: Ogłoszenie o naborze

   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.27.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:32

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.26.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:25

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.25.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:15

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 2/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

piątek, 19 stycznia 2018 12:08

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).
W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych w województwie Wielkopolskim, proszę o podanie ceny wykonania w/w usługi zgodnie z warunkami określonymi w punktach 1,2,3 zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

DO POBRANIA: USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

   

Strona 10 z 24