Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Aktywny Samorząd 2017

poniedziałek, 06 lutego 2017 09:08

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

    w szkole policealnej,
    w kolegium,
    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

    Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
    Modułu II:

    dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
    dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)

 

Nowe godziny przyjęć interesantów

środa, 11 stycznia 2017 11:29

W związku z wprowadzeniem z dniem 2 stycznia 2017 r. nowego Regulaminu pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obowiązuje nowy czas przyjęć interesantów

Biuro Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

poniedziałek, środa, piątek 8.00 - 15.00

wtorek - 8.00 - 13.00

czwartek 12.00 - 15.00

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

poniedziałek, czwartek 11.30 - 15.30

wtorek, środa, piątek 8.30 - 12.30

   

Uwaga

poniedziałek, 28 listopada 2016 15:49

Przypominamy, że dnia 30 listopada 2016 roku mija termin składania wniosków o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

   

Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników

czwartek, 17 listopada 2016 12:03

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Adam Sekściński informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje na stronie http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-ubezpieczenia-dzieci-rolnikow-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow/


Do pobrania:

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego

Rodzaje i kwoty świadczeń 

   

Konkurs plastyczny

wtorek, 08 listopada 2016 15:33

alt

DO POBRANIA:

Oświadczenie opiekuna

   

Szkolenie „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”

poniedziałek, 24 października 2016 13:42

altStowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zaprasza rodziców dzieci z autyzmem na szkolenie pt. „Praca z małym dzieckiem z autyzmem”. Szkolenie odbędzie się 26.11.2016 grodz. 10:00 - 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82.

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci w wieku do 6 roku życia mających potwierdzoną diagnozę ze spektrum autyzmu.
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dostarczenie Stowarzyszeniu kserokopii lub skanu jednego z dwóch dokumentów wystawionych na dziecko. Mogą to być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą ze spektrum autyzmu wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 12-C wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Ilość miejsc jest ograniczona. Członkowie Stowarzyszenia są uprzywilejowani - ich zgłoszenia mają pierwszeństwo. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpływu jednego z wyżej wymienionych dokumentów.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organizator prosi, aby w zgłoszeniu podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, a w załączniku skan pierwszej strony orzeczenia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Szkolenie jest bezpłatne.Więcej informacji http://pro-futuro.org/2016/10/szkolenie-dla-rodzicow-26-11-2016-r/ 

   

Uwaga !!!

piątek, 21 października 2016 12:39

altWprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

 www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

   

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

poniedziałek, 04 lipca 2016 14:27


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że w drugiej połowie 2016 roku rozpocznie realizację kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.
Program adresowany jest do osób skazanych, które prawomocnym wyrokiem zobowiązano do udziału w programie, sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przez inne instytucje działające na terenie powiatu. W zajęciach mogą wziąć udział również osoby, które samodzielnie zgłoszą gotowość uczestnictwa w w/w programie .
Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 61 6404555.

   

Poradnictwo Rodzinne w okresie Lipiec -Sierpień 2016

piątek, 01 lipca 2016 10:59

altWrześnia
Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:
1,3,5 środa miesiąca godz. 15:30 - 17:30
2,4 środa miesiąca godz. 15:00 - 17:00

Psycholog przyjmuje w siedzibie stowarzyszenia „Jantar”
2,4 środa miesiąca; godz. 17:15 - 19:15

Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
środa; godz. 15.30 - 17.30

Z porad mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Wrzesińskiego

   

Strona 9 z 19