Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

poniedziałek, 12 marca 2018 09:33

altProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2018 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej:www.spes.org.pl/aktualnosci,365,stypendia-dla-dzieci

stypendia spes - grafika 2018

 

Konferencja "Usłysz Świat"

poniedziałek, 26 lutego 2018 13:08

plakat

DO POBRANIA: Treść zaproszenia

   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

czwartek, 22 lutego 2018 09:55

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
    
SEKRETARZ
POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

w wymiarze 1/4 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:


Pani Aleksandra Orywał


Uzasadnienie:


Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1/4 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uwzględniając wysoki poziom wiedzy, a także doświadczenie w pracy zawodowej postanowiła wskazać Panią Aleksandrę Orywał na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Pani Aleksandra Orywał spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

/-/ Anna Maria Kulczyńska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrześni

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

wtorek, 06 lutego 2018 11:23

Realizuja projektu pt.:„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Ośpriorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostkisamorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

Dp pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 4/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

wtorek, 06 lutego 2018 11:11

Realizuja projektu pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).
Do pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIANR 4/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

   

INFORMACJA „Aktywny samorząd” w 2018 r.

wtorek, 06 lutego 2018 10:00


    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 01 marca 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach :
- od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- od dnia 10.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.

   

UWAGA!!

poniedziałek, 05 lutego 2018 09:06


„Aktywny samorząd” w 2018 roku


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

więcej informacji https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

DO POBRANIA: Kierunki działań 2018

   

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

poniedziałek, 22 stycznia 2018 11:17

DO POBRANIA: Ogłoszenie o naborze

   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.27.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:32

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

Strona 8 z 22