Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ankieta dla klientów PCPR

środa, 18 grudnia 2019 12:42

altSzanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa zdania na temat postaw współpracujących z Państwem Pracowników PCPR.

Bardzo zależy Nam na stałym monitoringu oraz podnoszeniu jakości sposobów współpracy z Państwem oraz doskonaleniu systemu świadczonych na Państwa rzecz usług, dlatego też dziękujemy z góry za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zawarte w ankiecie.

 

Wypełnione ankiety prosimy składać w skrzynkach znajdujących się na korytarzu.


Ankieta dla klientów PCPR

Ankieta dla klientów PCPR

 

Ogłoszenie zwycięzców konkursu "Miej przyjaciół miły, używaj siły - młodsi rysują, starsi rysują".

poniedziałek, 09 grudnia 2019 09:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza zwycięzców konkursu „MIEJ PRZYJACIÓŁ MIŁY, NIE UŻYWAJ SIŁY – MŁODSI RYSUJĄ, STARSI RYMUJĄ!”

                         I miejsce: WIKTORIA HELWICH lat 11

                        II miejsce: HUBERT KOŁODZIEJCZAK lat 8

                        III miejsce: JULIA SOSZYŃSKA lat 7

 

Wyróżnienia otrzymali:       Ewa Helwich, Zuzanna Zielińska, Dorota Samelak, Roksana Obodzińska, Wojciech Matysiak, Maria Samelak, Natasza Izdebska.

Wszystkich zwycięzców zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 1 w dniu 13.12.2019 roku, o godzinie 14.00.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

wtorek, 03 grudnia 2019 12:23

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosrawności we Wrześni  w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będą nieczynne,

W zamian za pracę w dniu 28 grudnia 2019 r. (sobota), tego dnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne w godzinach od 7:30 do 15:30

   

,,Program wyrównywania różnic między regionami III"

poniedziałek, 14 października 2019 11:52

Szanowni Państwo,

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu z przyjemnością informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII).

Pomoc w obszarze A udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych (nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych (w tym schodów) w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braille’a w windach, w przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” należy składać do właściwego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2019 r.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków prze BGK:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

   

Konkurs

wtorek, 29 października 2019 10:22

Zapraszamy uczniów z klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów z klas V-VIII szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego do udziału w konkursie pod nazwą
Miej przyjaciół miły, nie używaj siły – młodsi rysują, starsi rymują!”.
Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w terminie do 29 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

DO POBRANIA:

Regulamin

Zgoda opiekuna

konkurs1


   

Projekty aktywizacjne Powiatowego Urzędu Pracy

piątek, 25 października 2019 12:22

 Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje projekty pt.:

- ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”,

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)

- ,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)   

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim

czwartek, 17 października 2019 11:21

Starosta wrzesiński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim. Uprawnione do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły w ogłoszeniu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8648/

Zgłoszenie kandydata do Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

   

Projekt Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

środa, 16 października 2019 13:27

   

Nabór na wolne stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

wtorek, 15 października 2019 14:50

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej , wymiar czasu pracy – 1 etat – na czas zastępstwa

I. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych.

2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który będzie osobiście wykonywał czynności powinien spełniać jednocześnie następujące warunki:

1) posiadanie co najmniej 12 miesięcy stażu pracy;

2) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) obywatelstwo polskie;

4) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym   psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

6) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 23 października 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, w Sekretariacie pok. 32;

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje:

1) brak podpisu na oświadczeniach, CV i liście motywacyjnym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko;

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.pcprwrzesnia.pl.klauzula informacyjna

   

Strona 7 z 25