Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

„Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

środa, 20 lutego 2013 09:55

altW związku z organizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, uprzejmie informuję, iż w tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w ww. obchody.
W tegorocznych obchodach będą brali udział przedstawiciele: Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, a także Krajowej Rady Kuratorów.
Koordynacją działań w całym kraju będą zajmować się Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, których lista znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.  W województwie wielkopolskim będzie to Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie, Osiedle Orła Białego 20, tel. 61 425 57 82; www.caritas.gniezno.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
W ramach tego tygodnia zainteresowani mogą zgłaszać się po pomoc na bezpłatne dyżury prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni, ul. Sądowa 1 w godzinach od 7:15 do 15:15, tel. 61 437 04 80 oraz w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy, ul. Poznańska 14, tel. 63 275 18 00 lub 63 275 21 55.
Zawsze istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w ramach prowadzonego przez PCPR Poradnictwa Rodzinnego - wykaz dyżurów na stronie www.pcprwrzesnia.pl  (zakładka: Formy wsparcia – Poradnictwo rodzinne).
W każdą środę od 15.30 do 17.30 w siedzibie PCPR we Wrześni osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie otrzymają wsparcie i poradę specjalistów w ramach dyżuru Zespołu Konsultacyjnego.

 

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2013 r.

czwartek, 14 lutego 2013 10:19


altZarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3003/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2013.
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 maja 2013 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2013 r.
Oferty należy składać do 22 lutego 2013 r. do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
Szczegóły konkursu : www.rops.poznan.pl

   

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2

czwartek, 14 lutego 2013 10:05

altNa stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi", więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
www.mpips.gov.pl › Pomoc społeczna › Konkursy › Rok 2013

   

Procedury i zasady likwidacji barier architektonicznych

piątek, 08 lutego 2013 13:53

altW związku z artykułem w poprzednim numerze Wiadomości Wrzesińskich Pomoc do poprawki” wystąpiliśmy do redakcji WW pismem o znakach WOR-ON.033.2.2013 z dnia 06.02.2013 r. z prośbą o  zamieszczenie w kolejnym wydaniu gazety załączonego tekstu – zasad pomocy mieszkańcom w likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON realizowanych przez PCPR mając przekonanie, że będzie to najlepszym wyjaśnieniem wyrażonych w artykule wątpliwości.
W związku z nieopublikowaniem naszego tekstu zamieszczamy go dla zainteresowanych na naszej stronie internetowej:


„W związku z artykułem w poprzednim numerze Wiadomości Wrzesińskich z dnia 1 lutego 2013 r. „Pomoc do poprawki” przedstawiam procedurę i zasady dofinansowania adaptacji łazienek dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie to jednocześnie wyjaśnieniem poruszanych w artykule kwestii i odniesieniem do wyrażonych wątpliwości.
Likwidacja barier architektonicznych w łazience Pani Mirosławy Modrzyńskiej była realizowana według poniższych procedur, które mają zastosowanie do wszystkich wnioskodawców:
1. Osoba niepełnosprawna zamierzającą dokonać likwidacji barier architektonicznych składa w PCPR wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
2. Pracownik PCPR oraz inspektor nadzoru budowlanego dokonują wizji lokalnej, na której wnioskodawca przedstawia zakres wnioskowanych prac oraz dokonywany jest opis i sfotografowanie łazienki.
3. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję do spraw opiniowania wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych powołaną przez Starostę Wrzesińskiego.
4. Wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o decyzji Komisji, w przypadku pozytywnej wraz z informacją o obowiązku przedstawienia kosztorysu (wyceny) przez osobę (podmiot) do tego uprawnioną.
5. Dokonywana jest weryfikacja i sprawdzenie kosztorysu przez inspektora nadzoru budowlanego (pod względem cenowym wg uśrednionych cen na materiały, robociznę i sprzęt obowiązujących w ostatnim kwartale ukazujących się w Biuletynie cenowym budownictwa ORGBUD).
6. Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu sporządzona jest umowa o dofinansowanie zawierająca całkowity koszt realizacji zadania, wkład własny wnioskodawcy i kwotę dofinansowania z PFRONu oraz datę zakończenia prac. Po przyjęciu przez wnioskodawcę warunków umowy zostaje ona przez niego oraz PCPR podpisana.
7. Wnioskodawca poszukuje/dokonuje wyboru wykonawcy przedstawiając mu zweryfikowany przez inspektora nadzoru kosztorys prac. Na prośbę wnioskodawcy udostępniamy listę wykonawców (na liście znajdują się wykonawcy realizujący w latach ubiegłych przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych). Wykonawca musi być płatnikiem podatku VAT.
8. Wnioskodawca decyduje w porozumieniu ze swoim wykonawcą o wyborze materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi wymogami, certyfikatami i atestami.
9. W wyniku zgłoszenia zakończenia prac do PCPR i inspektora nadzoru budowlanego następuje odbiór końcowy prac przez inspektora nadzoru budowlanego i pracownika PCPR w obecności wnioskodawcy i wykonawcy. Polega on na sprawdzeniu wykonanych prac przez wykonawcę, który przedstawia kosztorys powykonawczy, certyfikaty na materiały wykorzystane do modernizacji łazienki oraz fakturę wystawioną na wnioskodawcę zawierającą zakup, montaż i robociznę.
10. Wystawiona faktura zawiera informację o uiszczeniu przez wnioskodawcę wkładu własnego, który musi wynosić minimum 20% całości faktury (lub dowód wpłaty, przelewu).
11. Na podstawie powyższych dokumentów pracownik PCPR  przygotowuje polecenie przelewu, które zostaje zaakceptowane przez dyrektora PCPR oraz formalnie i rachunkowo zatwierdzone przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o art.35 a, ust. 1 pkt. 7 ppkt. d Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

   

Projekt „Kompetentny dziś, zatrudniony jutro!”

czwartek, 07 lutego 2013 14:37

altNiepełnosprawne osoby bezrobotne z 8 powiatów mają szansę zdobycia pracy biorąc udział  w projekcie w 100% finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę specyficzne problemy osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy projekt przewiduje dla uczestników zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w czasie zajęć oraz stypendia szkoleniowe i stażowe. Takie kompleksowe wsparcie ma na celu maksymalne zniesienie wszelkich barier, które mogłyby stanowić przeszkodę do skorzystania z projektu. Dodatkową formą wsparcia jest doradztwo zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy dla uczestników projektu, jest to więc również szansa na uzyskanie stałego zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby:
• niepełnosprawne (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo),
• mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie: gnieźnieńskim,
jarocińskim, konińskim, pleszewskim, słupeckim, konińskim, m. Konin, średzkim lub
wrzesińskim.
w szczególności:
• nieposiadające wykształcenia średniego/wyższego,
• długotrwale bezrobotne,
• zamieszkujące tereny wiejskie,
• w wieku 18 – 24 lub 50 – 64
Wszelkich szczegółowych informacji z przyjemnością udzielą:
Specjalistka ds. rekrutacji mgr Athina Adamidu
Specjalista ds. obsługi klienta mgr Jakub Lewandowski
tel. 61 67 00 351, 728 477 466                                                 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Grupa wsparcia działa

piątek, 18 stycznia 2013 13:40

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu wrzesińskiego, które w 2013 roku będą odbywały się w następujących terminach:
Grupa dopołudniowa o godzinie 10.00 w dniach: 08.02.2013r., 10.05.2013r., 13.09.2013r., 13.12.2013r.
Grupa popołudniowa o godzinie 16.30 w dniach: 11.01.2013r., 08.02.2013., 08.03.2013r., 12.04.2013r., 10.05.2013r., 14.06.2013r., 13.09.2013r., 11.10.2013r., 08.11.2013r., 13.12.2013r.
Spotkania grup będą odbywały się w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 .
GRUPA WSPARCIA to cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach. Dzięki temu każdy poszukujący wsparcia człowiek będzie mógł odnaleźć bratnie dusze, które zmagają się z podobnymi trudnościami i problemami dnia codziennego.
Celem grupy wsparcia jest:
• wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie z problemami,
• minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
• poprawa samopoczucia,
• podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości,
• poprawa funkcjonowania w społeczeństwie.
Serdecznie zapraszamy.

   

Zaproszenie

piątek, 18 stycznia 2013 13:16

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zaprasza na pierwsze spotkanie szkoleniowe dla niezawodowych rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2013 roku /czwartek/ o godzinie 10.00 w siedzibie PCPR we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezawodowe rodziny zastępcze mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu wg programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.
Spotkanie, oprócz omówienia części zagadnień merytorycznych będzie miało również charakter organizacyjny.

   

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III

poniedziałek, 10 grudnia 2012 09:59

altGłównym celem projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i słabo widzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymają Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy to tylko niektóre elementy programu projektu Wsparcie III.
Ponadto pomoc otrzymają osoby z otoczenia: rodzina, przyjaciele i znajomi, aby mogli wspierać osoby niewidome w ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
Uczestnikiem projektu może zostać:

• kobieta w wieku 16-59,
• mężczyzna w wieku 16-64,
• osoba nieaktywna zawodowo, poszukującą pracy,
• osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym (z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub równoważne).
Projekt ma charakter ogólnopolski. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria mogą zgłaszać się do biur makroregionalnych utworzonych przy wybranych okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych.

 Makroregion wielkopolski
Izabela Kowalczyk – Specjalista ds. rekrutacji i wsparcia
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
al. Niepodległości 29
61-714 Poznań
Tel. 61 847 86 16, kom. 519 514 175
Fax 61 855 22 43
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.pzn.org.pl/wsparcie3

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.

   

STUDENT II - Kształcenie ustawiczne niepełnosprawnych

środa, 19 września 2012 12:32

altCoraz więcej osób niepełnosprawnych chce pogłębiać swoją wiedzę. Wiąże się to jednak z kosztami. Z pomocą przychodzi PFRON, jak co roku uruchomiając program Student II.
Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym)
 Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w pierwszym półroczu roku akademickiego 2012/2013 należy składać w terminie do 10 października br. Formularze wniosków i wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl.

   

Strona 23 z 25