Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON będących w dyspozycji SWW

wtorek, 21 maja 2013 12:46

altZarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3387/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2013 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zadania ogłoszone do realizacji:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
4.  Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Planowane wydatki na realizację zadań ogłoszonych w ramach konkursu: 3 200 000,00 zł

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 sierpnia 2013 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2013 r.

Oferty należy składać do 7 czerwca 2013 r. do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Szczegółowe informacje :www.rops.poznan.pl/aktualnosci.html
 

 

Zaproszenie do udziału w projektach

czwartek, 09 maja 2013 14:04

altFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w nowych  projektach:
- „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełno sprawnościami i niektórymi         niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”
- „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”
- „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim”
-"Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo we wchodzeniu na rynek pracy III”
Projekty są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje:
www.far.org.pl/wielkopolskie.html 
lub w Biurze FAR. ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71
60-569 Poznań
tel/fax:  61 852 24 56
Można również kierować pytania na adres e-mail: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego

wtorek, 26 lutego 2013 09:28

altWojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na następujące zadania:
 1. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób   niepełnosprawnych
 2. Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych.
 Zachęcamy podmioty uprawnione do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie: www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych-2013-r

   

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu zaprasza

poniedziałek, 25 lutego 2013 15:30

altSportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu zaprasza  w 2013 i 2014  roku osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem, to program   szkoleń  pracownika biurowego   i „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
Projekt jest skierowany do osób:
-        pełnoletnich,
-        bez zatrudnienia,
-        z terenu całej Polski,
-        w wieku produkcyjnym,
-        bez względu na wykształcenie,
-        posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności,
-        które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
-        które nie są pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.
Kurs obejmuje udział w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących :
1  sesja : 5- 19 kwietnia lub 30 sierpnia 13 września -Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).
2 sesja - 26 lipca – 9 sierpnia lub styczeń/luty 2014r szkolenia zawodowe:
a. kurs pracownika biurowego ( m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
b. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”
Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych itp. Ukończenie kursu „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych.”100 Warsztaty zrealizowane zostaną w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem (www.szablewski.pl) i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy otrzymają BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28dni ) wynosi symboliczne 100 zł.
ZGŁOSZENIA :
Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego” należy przesłać jak najszybciej na adres:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań lub elektronicznie (mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), lub faxem: (61) 8411 059 tel. (61) 8483 189 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.
Wszelkich informacji udziela :
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „ START ”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel/fax: (61) 8483-189 , 8411-059 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenie wstępne

   

„Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

środa, 20 lutego 2013 09:55

altW związku z organizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, uprzejmie informuję, iż w tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w ww. obchody.
W tegorocznych obchodach będą brali udział przedstawiciele: Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, a także Krajowej Rady Kuratorów.
Koordynacją działań w całym kraju będą zajmować się Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, których lista znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.  W województwie wielkopolskim będzie to Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie, Osiedle Orła Białego 20, tel. 61 425 57 82; www.caritas.gniezno.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
W ramach tego tygodnia zainteresowani mogą zgłaszać się po pomoc na bezpłatne dyżury prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni, ul. Sądowa 1 w godzinach od 7:15 do 15:15, tel. 61 437 04 80 oraz w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy, ul. Poznańska 14, tel. 63 275 18 00 lub 63 275 21 55.
Zawsze istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w ramach prowadzonego przez PCPR Poradnictwa Rodzinnego - wykaz dyżurów na stronie www.pcprwrzesnia.pl  (zakładka: Formy wsparcia – Poradnictwo rodzinne).
W każdą środę od 15.30 do 17.30 w siedzibie PCPR we Wrześni osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie otrzymają wsparcie i poradę specjalistów w ramach dyżuru Zespołu Konsultacyjnego.

   

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w 2013 r.

czwartek, 14 lutego 2013 10:19


altZarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3003/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2013.
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 maja 2013 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2013 r.
Oferty należy składać do 22 lutego 2013 r. do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
Szczegóły konkursu : www.rops.poznan.pl

   

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2

czwartek, 14 lutego 2013 10:05

altNa stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi", więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
www.mpips.gov.pl › Pomoc społeczna › Konkursy › Rok 2013

   

Procedury i zasady likwidacji barier architektonicznych

piątek, 08 lutego 2013 13:53

altW związku z artykułem w poprzednim numerze Wiadomości Wrzesińskich Pomoc do poprawki” wystąpiliśmy do redakcji WW pismem o znakach WOR-ON.033.2.2013 z dnia 06.02.2013 r. z prośbą o  zamieszczenie w kolejnym wydaniu gazety załączonego tekstu – zasad pomocy mieszkańcom w likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON realizowanych przez PCPR mając przekonanie, że będzie to najlepszym wyjaśnieniem wyrażonych w artykule wątpliwości.
W związku z nieopublikowaniem naszego tekstu zamieszczamy go dla zainteresowanych na naszej stronie internetowej:


„W związku z artykułem w poprzednim numerze Wiadomości Wrzesińskich z dnia 1 lutego 2013 r. „Pomoc do poprawki” przedstawiam procedurę i zasady dofinansowania adaptacji łazienek dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie to jednocześnie wyjaśnieniem poruszanych w artykule kwestii i odniesieniem do wyrażonych wątpliwości.
Likwidacja barier architektonicznych w łazience Pani Mirosławy Modrzyńskiej była realizowana według poniższych procedur, które mają zastosowanie do wszystkich wnioskodawców:
1. Osoba niepełnosprawna zamierzającą dokonać likwidacji barier architektonicznych składa w PCPR wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
2. Pracownik PCPR oraz inspektor nadzoru budowlanego dokonują wizji lokalnej, na której wnioskodawca przedstawia zakres wnioskowanych prac oraz dokonywany jest opis i sfotografowanie łazienki.
3. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję do spraw opiniowania wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych powołaną przez Starostę Wrzesińskiego.
4. Wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o decyzji Komisji, w przypadku pozytywnej wraz z informacją o obowiązku przedstawienia kosztorysu (wyceny) przez osobę (podmiot) do tego uprawnioną.
5. Dokonywana jest weryfikacja i sprawdzenie kosztorysu przez inspektora nadzoru budowlanego (pod względem cenowym wg uśrednionych cen na materiały, robociznę i sprzęt obowiązujących w ostatnim kwartale ukazujących się w Biuletynie cenowym budownictwa ORGBUD).
6. Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu sporządzona jest umowa o dofinansowanie zawierająca całkowity koszt realizacji zadania, wkład własny wnioskodawcy i kwotę dofinansowania z PFRONu oraz datę zakończenia prac. Po przyjęciu przez wnioskodawcę warunków umowy zostaje ona przez niego oraz PCPR podpisana.
7. Wnioskodawca poszukuje/dokonuje wyboru wykonawcy przedstawiając mu zweryfikowany przez inspektora nadzoru kosztorys prac. Na prośbę wnioskodawcy udostępniamy listę wykonawców (na liście znajdują się wykonawcy realizujący w latach ubiegłych przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych). Wykonawca musi być płatnikiem podatku VAT.
8. Wnioskodawca decyduje w porozumieniu ze swoim wykonawcą o wyborze materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi wymogami, certyfikatami i atestami.
9. W wyniku zgłoszenia zakończenia prac do PCPR i inspektora nadzoru budowlanego następuje odbiór końcowy prac przez inspektora nadzoru budowlanego i pracownika PCPR w obecności wnioskodawcy i wykonawcy. Polega on na sprawdzeniu wykonanych prac przez wykonawcę, który przedstawia kosztorys powykonawczy, certyfikaty na materiały wykorzystane do modernizacji łazienki oraz fakturę wystawioną na wnioskodawcę zawierającą zakup, montaż i robociznę.
10. Wystawiona faktura zawiera informację o uiszczeniu przez wnioskodawcę wkładu własnego, który musi wynosić minimum 20% całości faktury (lub dowód wpłaty, przelewu).
11. Na podstawie powyższych dokumentów pracownik PCPR  przygotowuje polecenie przelewu, które zostaje zaakceptowane przez dyrektora PCPR oraz formalnie i rachunkowo zatwierdzone przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o art.35 a, ust. 1 pkt. 7 ppkt. d Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

   

Projekt „Kompetentny dziś, zatrudniony jutro!”

czwartek, 07 lutego 2013 14:37

altNiepełnosprawne osoby bezrobotne z 8 powiatów mają szansę zdobycia pracy biorąc udział  w projekcie w 100% finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę specyficzne problemy osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy projekt przewiduje dla uczestników zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w czasie zajęć oraz stypendia szkoleniowe i stażowe. Takie kompleksowe wsparcie ma na celu maksymalne zniesienie wszelkich barier, które mogłyby stanowić przeszkodę do skorzystania z projektu. Dodatkową formą wsparcia jest doradztwo zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy dla uczestników projektu, jest to więc również szansa na uzyskanie stałego zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby:
• niepełnosprawne (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo),
• mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie: gnieźnieńskim,
jarocińskim, konińskim, pleszewskim, słupeckim, konińskim, m. Konin, średzkim lub
wrzesińskim.
w szczególności:
• nieposiadające wykształcenia średniego/wyższego,
• długotrwale bezrobotne,
• zamieszkujące tereny wiejskie,
• w wieku 18 – 24 lub 50 – 64
Wszelkich szczegółowych informacji z przyjemnością udzielą:
Specjalistka ds. rekrutacji mgr Athina Adamidu
Specjalista ds. obsługi klienta mgr Jakub Lewandowski
tel. 61 67 00 351, 728 477 466                                                 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Strona 17 z 19