Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Projekt „Kompetentny dziś, zatrudniony jutro!”

czwartek, 07 lutego 2013 14:37

altNiepełnosprawne osoby bezrobotne z 8 powiatów mają szansę zdobycia pracy biorąc udział  w projekcie w 100% finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę specyficzne problemy osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy projekt przewiduje dla uczestników zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w czasie zajęć oraz stypendia szkoleniowe i stażowe. Takie kompleksowe wsparcie ma na celu maksymalne zniesienie wszelkich barier, które mogłyby stanowić przeszkodę do skorzystania z projektu. Dodatkową formą wsparcia jest doradztwo zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy dla uczestników projektu, jest to więc również szansa na uzyskanie stałego zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby:
• niepełnosprawne (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo),
• mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie: gnieźnieńskim,
jarocińskim, konińskim, pleszewskim, słupeckim, konińskim, m. Konin, średzkim lub
wrzesińskim.
w szczególności:
• nieposiadające wykształcenia średniego/wyższego,
• długotrwale bezrobotne,
• zamieszkujące tereny wiejskie,
• w wieku 18 – 24 lub 50 – 64
Wszelkich szczegółowych informacji z przyjemnością udzielą:
Specjalistka ds. rekrutacji mgr Athina Adamidu
Specjalista ds. obsługi klienta mgr Jakub Lewandowski
tel. 61 67 00 351, 728 477 466                                                 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Grupa wsparcia działa

piątek, 18 stycznia 2013 13:40

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu wrzesińskiego, które w 2013 roku będą odbywały się w następujących terminach:
Grupa dopołudniowa o godzinie 10.00 w dniach: 08.02.2013r., 10.05.2013r., 13.09.2013r., 13.12.2013r.
Grupa popołudniowa o godzinie 16.30 w dniach: 11.01.2013r., 08.02.2013., 08.03.2013r., 12.04.2013r., 10.05.2013r., 14.06.2013r., 13.09.2013r., 11.10.2013r., 08.11.2013r., 13.12.2013r.
Spotkania grup będą odbywały się w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 .
GRUPA WSPARCIA to cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach. Dzięki temu każdy poszukujący wsparcia człowiek będzie mógł odnaleźć bratnie dusze, które zmagają się z podobnymi trudnościami i problemami dnia codziennego.
Celem grupy wsparcia jest:
• wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie z problemami,
• minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
• poprawa samopoczucia,
• podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości,
• poprawa funkcjonowania w społeczeństwie.
Serdecznie zapraszamy.

   

Zaproszenie

piątek, 18 stycznia 2013 13:16

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zaprasza na pierwsze spotkanie szkoleniowe dla niezawodowych rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2013 roku /czwartek/ o godzinie 10.00 w siedzibie PCPR we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezawodowe rodziny zastępcze mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu wg programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.
Spotkanie, oprócz omówienia części zagadnień merytorycznych będzie miało również charakter organizacyjny.

   

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III

poniedziałek, 10 grudnia 2012 09:59

altGłównym celem projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i słabo widzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymają Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy to tylko niektóre elementy programu projektu Wsparcie III.
Ponadto pomoc otrzymają osoby z otoczenia: rodzina, przyjaciele i znajomi, aby mogli wspierać osoby niewidome w ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
Uczestnikiem projektu może zostać:

• kobieta w wieku 16-59,
• mężczyzna w wieku 16-64,
• osoba nieaktywna zawodowo, poszukującą pracy,
• osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym (z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub równoważne).
Projekt ma charakter ogólnopolski. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria mogą zgłaszać się do biur makroregionalnych utworzonych przy wybranych okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych.

 Makroregion wielkopolski
Izabela Kowalczyk – Specjalista ds. rekrutacji i wsparcia
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
al. Niepodległości 29
61-714 Poznań
Tel. 61 847 86 16, kom. 519 514 175
Fax 61 855 22 43
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.pzn.org.pl/wsparcie3

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.

   

STUDENT II - Kształcenie ustawiczne niepełnosprawnych

środa, 19 września 2012 12:32

altCoraz więcej osób niepełnosprawnych chce pogłębiać swoją wiedzę. Wiąże się to jednak z kosztami. Z pomocą przychodzi PFRON, jak co roku uruchomiając program Student II.
Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym)
 Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w pierwszym półroczu roku akademickiego 2012/2013 należy składać w terminie do 10 października br. Formularze wniosków i wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl.

   

Program Przeciwdziałania Przemocy

środa, 12 września 2012 14:01

altRuszyła oficjalna strona internetowa projektu „Wielkopolska Kampania Informacyjna na rzecz Przeciwdziałania Przemocy” www.przemoc.info.pl  Portal służy wspieraniu i integrowaniu działań podejmowanych w Wielkopolsce w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Pomysłodawcą projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

   

Ogólnopolski Telefon zaufania dla ofiar przestępstw

czwartek, 30 sierpnia 2012 12:38

altSwoją działalność ogłosiło Stowarzyszenie Verba Veritatis, które za główny cel stawia sobie pomoc ofiarom przestępstw. Jedną z głównych inicjatyw jest uruchomienie Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar - 116-006.

Instytucja oferuje pomoc we wszystkich dziedzinach, w których osoba pokrzywdzona może sobie nie poradzić samodzielnie. "Verba Veritatis" będzie promować wiedzę prawną wśród zwykłych obywateli, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych, udostępniać pomoc psychologów.

(źródło: www.wiadomosci24.pl)

   

Nabór ofert w procedurze małych grantów-pomoc społeczna

wtorek, 03 lipca 2012 10:30

altZgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działalności pożytku publicznego na rok 2012” organizacje pozarządowe mają możliwość
ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z pominięciem
otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.
Powyższa forma umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych
projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.
Oferty należy składać od 29 czerwca do 23 lipca 2012 roku do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.
Więcej informacji na  www.rops.poznan.pl

   

Zaproszenie do nowego projektu realizowanego ze środków PFRON

czwartek, 28 czerwca 2012 11:51

 
altTwoje Bariery Twoim Wyzwaniem
projekt aktywizacji zawodowej
 
ROZPOCZYNAMY  w 2012 roku Nowe Kursy dla osób z niepełnosprawnością   Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem  to program   szkoleń  pracownika biurowego   i  „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
 Projekt jest skierowany do osób

--pełnoletnich,

-bez zatrudnienia,

- z terenu całej Polski,
-w wieku produkcyjnym,
 -bez względu na wykształcenie,
-posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-którenie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej
Kurs obejmuje udział  w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących :
 1 sesja   27 VIII- 10.IX br.- Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).
 2 sesja    pierwsza połowa grudnia  - szkolenia zawodowe:
a.kurs pracownika biurowego ( m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
b. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
   Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych itp. Ukończenie kursu „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych.”
 Warsztaty zrealizowane zostaną  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem  (www.szablewski.pl)  i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy  otrzymają  BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także  materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28dni ) wynosi symboliczne 100 zł.

Wszelkich informacji udziela:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel/fax:
(61) 84-83-189

(61) 84-11-059

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.start.org.pl

   

Strona 16 z 17