Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Poradnictwo Rodzinne okresie lipiec - sierpień

wtorek, 24 czerwca 2014 12:41

altDyżury Prawnika i Psychologa organizowane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

środa godz. 15:00 - 17:00

Prawnik przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

poniedziałek; godz. 16:00 - 18:00

Psycholog przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” we Wrześni

2,4 środa miesiąca ( 09 i 23 lipca, 13 i 27 sierpnia)

godz. 17:15 - 19:15

Prawnik przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar"we Wrześni

2,4 środa miesiąca; ( 09 i 23 lipca , 13 i 27 sierpnia)

godz. 15:00 - 17:00

Mieszkańcy gmin nieobjętych dyżurami -mogą korzystać z porad we Wrześni

 

Konkurs grantowy 2014-2015

poniedziałek, 23 czerwca 2014 09:52


altKonkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)
3. Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia

Termin składania wniosków: piątek, 11 lipca 2014 roku do godz. 15.00
Kwota dotacji: od 5 do 35 tysięcy złotych (min. 10% wkładu własnego)
Termin realizacji projektów w drugiej edycji: 1 października 2014 roku – 30 czerwca 2015 roku
Wnioski można składać wyłącznie przez generatory wniosków.

Więcej informacji:  www.fdn.pl/konkurs-grantowy-2014-2015-0

Kontakt do organizatora konkursu:

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Fundacja Marka Kamińskiego informuje, że ruszył nabór na letnią edycję Obozów Zdobywców Biegunów.

środa, 04 czerwca 2014 10:08

altObozy Zdobywców Biegunów to cykl dziesięciodniowych, bezpłatnych, obozów letnich i zimowych. Nieodłącznym elementem obozów są warsztaty motywacyjne prowadzone zgodnie z autorską Metodą Biegun opracowaną przez naszego fundatora Marka Kamińskiego, a także program atrakcyjnych zajęć w terenie dostosowanych do wieku i stopnia sprawności uczestników. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 10-16 lat z całej Polski posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub sensorycznej w stopniu lekkim lub średnim, lub pochodzące z rodzin objętych wsparciem ośrodków Pomocy społecznej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kaminski.pl/pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-na-letnia-edycje-obozow-zdobywcow-biegunow.html

   

Informacja dotycząca kart parkingowych

poniedziałek, 02 czerwca 2014 11:14

altZ dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o Zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 5 grudnia 2013 r. poz. 1446 kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej i placówki świadczącej usługi na rzecz osób niepełnosprawnych wydawać będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kartę parkingową będzie można uzyskać na podstawie wydanego przez Zespół orzeczenia wraz ze wskazaniem, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Karta parkingowa dla osób fizycznych będzie wydawana na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat, placówkom nie dłużej niż na 3 lata.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Po 30 listopada 2014 r. osoby, które posiadają ważne orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodami 05-R, 10-N, 04-O będą mogły się ubiegać o kartę parkingową na podstawie tego orzeczenia.

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

   

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”.

piątek, 23 maja 2014 10:42

altProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Łączny koszt projektu w 2014 roku to kwota 1 075 817,17 zł,, z czego 962 856,37 to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 112 960,80 zł. stanowi wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.

Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.

Projektem objęte są następujące grupy:
I  - kobiety i mężczyźni o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie,
II  -  rodziny zastępcze i ich otoczenie,
III -  osoby borykające się z problemami społecznymi i ich otoczenie,
IV -  osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa

i Rudy Komorskiej  oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z Gozdowa i Pietrzykowa,
V – osoby bezrobotne, skierowane przez Spółdzielnię Socjalną na staż w ramach reintegracji zawodowej.

W tym roku oprócz kontynuacji  sprawdzonych działań z 2013 roku dodatkowo przewidziano m.in.:

• Wizytę Studyjną dla I grupy docelowej dotyczącą promowania ekonomii społecznej.
• szkolenia dla rodzin zastępczych dotyczące zaburzeń zachowania, szkolenie dotyczące uzależnień
• zorganizowana zostanie Konferencja informacyjna poświęcona polityce prorodzinnej ze względu na ogłoszenie roku 2014 „Rokiem Rodziny”.
• osoby niepełnosprawne uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach krawieckich, artystyczno-kaletniczych, ślusarstwa artystycznego i witrażu, galanterii drewnianej, introligatorskich.

   

Uwaga studenci

piątek, 07 marca 2014 13:27

altUWAGA STUDENCI !!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach realizacji programu Aktywny Samorząd – Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, pok. 35) w terminach:
- do dnia 30 marca 2014 r.
- do dnia 30 września 2014 r.

Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru.
Adresat programu (Moduł II):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
• przerwa w nauce.
Tak jak w poprzednim roku wnioski można pobrać w siedzibie PCPR oraz ze strony internetowej www.pcprwrzesnia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Załącznik: ustalenie wysokości wnioskowanego dofinansowania.


   

Konsultacje społeczne - Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018.

piątek, 21 lutego 2014 09:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedkłada do społecznej konsultacji projekt Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018, który był przygotowany we współpracy z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych realizujących politykę społeczną w Powiecie Wrzesińskim.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii, opinii na temat zawartych w nim zapisów.
Wszelkie propozycje, uwagi można  przekazywać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 7 marca br.
Po tym terminie projekt zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu we Wrześni, a następnie Radzie Powiatu we Wrześni w celu uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK: Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018.

   

Cykl szkoleń prowadzonych przez Jacka Kielina

piątek, 15 listopada 2013 13:10

   altZapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach ,ktore poprowadzi Jacek Kielin we wspópracy zinnymi specjalistami.Jacek Kielin jest psychologiem od 1990 .prowadzi Przedszkole Specjalne "Orzeszek" w Poznaniu, jest autorem wielu publikacji o tematyce specjalnej.

Szkolenia skierowane są do osób pracujących z dziećmi wieloroko niepełnosprawnymi. Szkolenie odbywać się bedzie w Niebublicznym Ośrodku Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczym Arka we Wrześni ul.Owocowa 2

Szczergółowe informacje na :  http://www.arka-wrzesnia.pl/arka/aktualnosci.html aktualności z dnia 28.08.2013                                                                        

   

Akademia życia. Start do samodzielności osób niepełnosprawnych

piątek, 08 listopada 2013 09:52

altPomożemy Ci wyznaczyć cele i je zrealizować!
Akademia życia. Start do samodzielności osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

Na czym polega projekt AKADEMIA ŻYCIA. Start do samodzielności osób niepełnosprawnych?

Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają na 3 – 12 miesięcy do Konina, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Pod okiem wykwalifikowanej kadry przechodzą treningi samodzielności (np. czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe), biorą udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze (nauka pokonywania barier). Odbywają się też indywidualne spotkania z coachem, który biorąc pod uwagę kompetencje, predyspozycje i zainteresowania uczestników, dopasowuje i proponuje szkolenia zawodowe (300 h). Dodatkowo uczestnicy uczą się języków obcych, mogą też korzystać ze wsparcia psychologa. Udział w projekcie kończy się odbyciem półrocznego stażu (z wynagrodzeniem) z możliwością dalszego zatrudnienia.

Kto realizuje projekt?
Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
z siedzibą w Koninie, ul. Południowa 2A, wpisana do KRS pod nr 0000197058. Partnerem projektu jest Samorząd Miasta Konina, który na potrzeby projektu wyremontował i użycza kamienicę z mieszkaniami treningowymi. Całość projektu jest finansowana przez duńską Fundację VELUX.

Kto prowadzi zajęcia z uczestnikami?
Zespół realizujący projekt to specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy zostali odpowiednio przygotowani do realizacji działań projektowych. Treningi samodzielności będą prowadzone przez niepełnosprawnych instruktorów wspieranych przez asystentów.

Jak i kiedy mogę się zgłosić?
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013r. i zakończy się w czerwcu 2018r. Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 15 listopada 2013. W styczniu 2014r. zostanie przyjęta pierwsza grupa 8 młodych osób niepełnosprawnych. W ciągu całego projektu zakładamy udział 50 osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Karolem Włodarczykiem pod nr tel. 63 211 22 19

Ile kosztuje udział w projekcie?
Zapewniamy bogaty i spójny program aktywizacji społecznej i zawodowej, spotkania ze specjalistami, a także mieszkanie w dostosowanych mieszkaniach treningowych. Uczestnicy po przyjeździe do Konina we własnym zakresie organizują jedynie wyżywienie.Fundacja PODAJ DALEJ działa od lutego 2004 roku prowadząc szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Naszym głównym celem jest usamodzielnianie Podopiecznych.

   

Strona 13 z 17