Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Rezultaty projektu

Rezultaty i ich wskaźniki:

a) twarde (w odniesieniu do poszczególnych grup  uczestników  projektu)

I. Uczestnicy  ŚDS:

 • refundacja kosztów uczestnictwa w ŚDS ponoszeniu  przez uczestników  za pobyt w placówce (opłata za pobyt, koszt wyżyw.)–50 os.
 • udział w zajęciach aktywizacji zdrowotnej i społecznej

II. Kobiety 45+

 • udział w grupie samopomocowej w ramach Klubu Integracji Społecznej
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • zdobycie umiejętności  pisania dokumentów aplikacji z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu biurowego

III. Wychowankowie placówek opiekuńczo –wychowawczych.

 • udział w zajęciach w ramach bloków: terapeutycznych  i zawodowych

b)miękkie

I.Uczestnicy ŚDS:

 • wzrost samoświadomości i wiedzy o zjawiskach społecznych
 • podniesienie samodzielności i zaradności życiowej oraz kompetencji społecznych
 • zwiększenie aktywności w życiu społecznym, wzmocnienie postaw prospołecznych i poczucia roli społecznej

II. Kobiety 45+:

 • wzmocnienie pożądanych cech pracownika
 • zwiększenie motywacji do pracy
 • udoskonalenie umiejętności praktycznych
 • zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy – zwiększenie motywacji, wiedzy dot. rynku pracy, umiejętności sporządzania  dokumentów  aplik.
 • poprawa poczucia własnej wartości i roli społ.

III. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • zwiększenie aktywności w życiu społecznym, wzmocnienie postaw prospołecznych i poczucia roli społecznej
 • podniesienie poziomu zaradności i samodzielności życiowej oraz kompetencji społecznych
 • podniesienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego
 • nabycie umiejętności samodzielnego planowania czasu wolnego i umiejętności organizacyjne umiejętność pracy w grupie.