Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Realizacja projektu

maju 2008r. rozpoczęły się pierwsze działania w ramach realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Komisje rekrutacyjne w Ośrodkach Opieki Społecznej w Miłosławiu, Kołaczkowie, Nekli i Pyzdrach przeprowadziły rekrutację  wśród kobiet po 45 roku życia, korzystających  z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych z wykształceniem zawodowym i podstawowym o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkałych . w małych miastach i na terenach wiejskich. Zakwalifikowano łącznie 22 osoby, które swoje uczestnictwo potwierdziły podpisaniem kontraktu socjalnego.

Natomiast  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wytypował  4 wychowanków, którzy  w 2008 r. osiągną  pełnoletniość. W związku z tym  osoby te objęte są programem usamodzielnienia.

Z kolei kierownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie w oparciu o posiadaną dokumentację socjalną  dokonali rekrutacji wśród uczestników i zakwalifikowano łącznie 50 osób.

***

lipcu i sierpniu  2008r. 22 kobiety powyżej 45 r.ż. wzięły udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określili profil społeczny i zawodowy każdej uczestniczki. Na tej podstawie organizowane są kursy zawodowe realizowane przez nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

***

Od września trwają kursy komputerowe dla początkujących z podstawami Internetu. Zdobyta wiedza ułatwi Paniom aktywne  poszukiwanie pracy również drogą elektroniczną.. Raz w tygodniu dyżur pełni  w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni trener pracy , z którym uczestniczki projektu konsultują się w sprawie napisania listu motywacyjnego czy CV.

Poza tym 4 kobiety  biorą  udział w kursie  w kursie wózka widłowego, dzięki któremu wzrosną ich szanse na rynku pracy.

Równolegle z  aktywizacją zawodową  realizowana jest tez rehabilitacja społeczna jako   alternatywna forma spędzania wolnego czasu. W jej ramach w dniach 28-29.08.2008 r. zorganizowany został wyjazd do Lichenia dla 22 kobiet 45+ biorących udział w Projekcie.

Natomiast wychowankowie OWDiR-u biorą obecnie udział w spotkaniach z psychologiem  i doradcą zawodowym.

Z kolei  w Środowiskowych Domach  Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie organizowane są dla uczestników zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i instruktorem aerobiku.