Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 4/ RPWP.07.01.02-30-0101/16/2017

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje projekt pt.: „Jesteśmy aktywni”, o numerze RPWP.07.01.02-30-0101/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).
W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia, proszę o podanie ceny kursów zawodowych zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 4. Przedmiot zamówienia w części 1: ceny usług przeprowadzenia warsztatów podnoszących kompetencje i w części 2 cena usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych – zgodnie z przedstawioną niżej specyfikacją.

DO POBRANIA: SPECYFIKACJA