Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 oraz 3-4 udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750.000 euro prowadzonego w trybie art.138o ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą realizacja usług społ.

Zamawiający Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t..j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie art.138o ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą realizacja usług społecznych i zdrowotnych w Powiecie Wrzesińskim w projekcie "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka". Postępowanie w części 1 i 3 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w części 4 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do pobrania:Treść unieważnienia