Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wymianę pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie

.

Zamawiający, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:

„W.T. BUD” Tomasz Wojtyński
ul. 3-go Maja 23
62-310 Pyzdry

Cena ryczłatowa oferty brutto: 155.094,88 złotych brutto.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 100,00 pkt.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 Informacja o pozostałych ofertach złożonych w przetargu:
Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski, Skiereszewo 3a, 62-200 Gniezno, cena oferty - 206.673,84 złotych brutto, oferta uzyskała 75,04 pkt,
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR”, ul. Św. Marcina 58/64, 61-807 Poznań, 199.999,08 złotych brutto, oferta uzyskała 77,55 pkt,
Oferta nr 4 – Zakład Ogólnobudowlany „GRINBUD” Dominika Sieszchuła, ul. Sikorskiego 10B/8, 62-200 Gniezno, 171.655,26 złotych brutto, oferta uzyskała 90,35 pkt,
Oferta nr 5 – P.P.H.U. Szymanowski Juliusz, ul. Poznańska 8/2, 62-005 Owińska, 211.272,46 złotych brutto, oferta uzyskała 73,41 pkt,