Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Dowóz osób niepełnosprawnych z gminy Pyzdry, Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w 2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Dowóz osób niepełnosprawnych  z gminy Pyzdry, Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w 2013 r.

Zamawiający, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:

 Usługi Handel Praktyka Pielegniarek Środowiskowo Rodzinnych

 Ewa Górecka

ul. Kaliska 27 62-310 Pyzdry

Cena oferty brutto: 1.08 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 100,00 pkt. W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Oferta nr 1 – EXSPRES – Bus Przewozy Osobowo – Towarowe Kraj Zagranica Wacław Stasiulewicz Wołuszewo 3 87 – 720 Ciechocinek , cena oferty – 2.37 złotych brutto, oferta uzyskała 46 pkt,

Oferta nr 2 – KALEN Transport Osiedle Czwartaków 4/60 62 -020 Swarzędz  2.84 złotych brutto, oferta uzyskała 36 pkt,