Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o zamówieniu Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo na zajecia do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w 2013 r.

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo na zajecia do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w 2013 r.

Numer ogłoszenia: 508944 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni , ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrzesnia, woj. wielkopolskie, tel. 061 6404550, faks 061 6404550. Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.pcprwrzesnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo na zajecia do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: dowóz osób niepełnosprawnych na zajecia terapeutyczne do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w 2013 r. przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piatku) z miejscowosci podanych poniej. Srednia dzienna długosc trasy to 149 km drogi asfaltowej, ale moe ulec zwiekszeniu badz zmniejszeniu do + /- 20%. Dziennie na zajecia dowoonych bedzie 7 osób w jednym kursie. Dowóz uczestników SDS w Pietrzykowie odbywa sie z podanych miejscowosci do Pietrzykowa i odwóz odbywa sie z Pietrzykowa do podanych miejscowosci: Pyzdry, Wszembórz, Krzywa Góra, Zieliniec, Gorazdowo, Ksawerów, Gorazdowo, Piaski, Szamarzewo, Trzcianki, Białobrzeg, Wrabczynek, Ciemierów, Pietrzyków, Tłoczyzna, Dłusk, Rataje, Pietrzyków. 2. Zakres rzeczowy: 34.568 km/rocznie..

II.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien uzupełniajacych: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówien (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza sie złoenie oferty czesciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza sie złoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci, jeeli przepisy prawa nakładaja obowiazek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci: tj. posiadaja aktualna licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

III.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku realizował w sposób ciagły co najmniej 2 usługi transportowe obejmujace przewóz osób o wartosci łacznej co najmniej 45 000,00 złotych

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponuje sprzetem dopuszczonym do ruchu, tj. minimum jednym odpowiednio oznakowanym pojazdem przeznaczonym do przewozu min. 8 osób + kierowca, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponuje lub bedzie dysponował minimum jednym kierowca posiadajacym prawo jazdy kat. B

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawce warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oswiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, naley przedłoyc: 

- koncesje, zezwolenie lub licencje 

- wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych równie wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbednym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załaczeniem dokumentu potwierdzajacego, e te dostawy lub usługi zostały wykonane lub sa wykonywane naleycie 

-wykaz narzadzi, wyposaenia zakładu i urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami

-wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie usług, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wykształcenia niezbednych dla wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oswiadczenie, że osoby, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakładaja obowiazek posiadania takich uprawnien

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedłoyc:  oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia  aktualny odpis z własciwego rejestru, jeeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni 6 miesiecy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci - wystawiony nie wczesniej ni 6 miesiecy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza sie moliwosc ubiegania sie o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowia osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostepna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcprwrzesnia.pl Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mona uzyskac pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Wrzesnia sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Wrzesnia pokój nr 36.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewanienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania srodków pochodzacych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byc przeznaczone na sfinansowanie całosci lub czesci zamówienia: nie

Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia