Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz uczestników w Pietrzykowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
62-300 Września ul. Wojska Polskiego 1

informuje, że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem dowóz 35 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Usługi i Handel
Grupowa Praktyka Pielęgniarek
Środowiskowo-Rodzinnych
Ewa Górecka
ul.Kaliska 27a
62-310 Pyzdry

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna  z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010r, Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium ceny.