Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o przetargu na dowóz uczestników w Pietrzykowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro na dowóz 35 uczestników Środowiskowego domu Samopomocy w Pietrzykowie gmina Pyzdry

KOD CPV – 60130000 – 8

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: 03.01.2011

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG – dowóz uczestników ŚDS Pietrzyków – nie otwierać przed 03.01.2011r. ( poniedziałek ) godz. 10:15” należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, 62 – 300 Września, w sekretariacie pok. Nr 32 ( II piętro budynku ) w godzinach urzędowania od 03.01.2011r. do godz. 10:00.

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 03.01.2011 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – w pok. Nr 36 ( II piętro ).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie PCPR pok. Nr 32 w godz. 7:30 – 15:30, oraz w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie gmina Pyzdry w godz. 8:00 – 14:00

Specyfikacja dostępna jest także na stronie internetowej: www.wrzesnia.powiat.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach specyfikacji – Lidia Tarczyńska  (061) 640 45 50
 • w sprawach przedmiotu zamówienia – kierownik ŚDS Arleta Ostrowska (063) 276 89 04, 600 743 121

Nie dopuszcza się składnia ofert wariantowych.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Kryteria oceny oferty:

 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium
  Cena – 100 %
 2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 5. akceptują treść specyfikacji bez zastrzeżeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,
 • aktualny wpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
 • dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień /kserokopia prawa jazdy/
 • koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
 • wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca oraz kserokopia dokumentu rejestracyjnego pojazdu,
 • oświadczenie do postępowania o zamówienia publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - nr2.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2010 nr 370305-2010.

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  (124,00 KB)