Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września zwanym dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCPR;
- realizacji umów zawartych z kontrahentami;
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa,
zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań PCPR, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
-- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
-- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
-- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
-- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
-- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
- prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
-- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
-- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
-- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.