Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

PFRON- Aktywny Samorząd

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

    w szkole policealnej,
    w kolegium,
    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

    Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
    Modułu II:

    dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
    dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

                  

Pliki do pobrania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie pełnomocnika

 Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 Wniosek- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

 załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5- Oświadczenie wnioskodawcy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

załącznik 1a - zaświadczenie lekarskie

załącznik 1b - zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

załącznik nr 3 - oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 Wniosek - Wypełnia osoba dorosła

Wniosek- Wypełnia osoba dorosła w imieniu dziecka

załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2a -Zaświadczenie lekarskie

załącznik. nr 2b -Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3- Zgoda na przetwarzanie danych

załącznik nr 4 - Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Dorosły:

Wniosek P- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

Wkładka Moduł I/Obszar C/Zadanie 1

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik 2a - zaświadczenie .lekarskie-Obszar B 1,C 1 ,C 3,C 4

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5- Oświaczenie wnioskodawcy

Podopieczny:

Wniosek 'O' część A-wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

Wkładka Moduł I/Obszar C/Zadanie 1

załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik 2a - zaświadczenie .lekarskie-Obszar B 1,C 1 ,C 3,C 4

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5- Oświaczenie wnioskodawcy

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 Wniosek- Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek - Wypełnia wnioskodawca w imieniu dziecka

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5-Oświaczenie wnioskodawcy

 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Wniosek -Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik nr 1 Aktualne oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2a-Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświaczenie wnioskodawcy

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Wniosek - Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2a Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświaczenie wnioskodawcy

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wniosek - Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 3 -Zaświadczenie z placówki

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświaczenie wnioskodawcy

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dorosły:

:Wniosek P- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły, uczelni o kontynuowaniu nauce

załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 4- zaświadczenie pracodawcy

załącznik nr 5- Oświadczenie realizatora

załącznik nr 6 - Zaświadczenie z zakładu pracy

załącznik nr 7 -Oświadczenie o korzystaniu z programu STUDENT