Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Działania

Klienci OPS-ów wymagają intensywnych działań aktywizujących, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom bierności zawodowej. Będą odbywać się cykliczne zajęcia w Klubie Integracji Społecznej z doradcą zawodowym, psychologiem i prelegentami. Będą pełnione dyżury prawnika.

Osoby tworzące rodziny zastępcze,  mimo pewnych umiejętności wychowawczych, podczas wychowania dzieci z trudnymi przeżyciami, spotykają się z nowymi problemami i sytuacjami. Wymaga to pogłębienia ich umiejętności wychowawczych, zwrócenia uwagi na pierwsze symptomy niepokojących zachowań dziecka. W związku z tym zorganizowane zostaną warsztaty usprawniające umiejętności wychowawcze, które poprowadzą trenerzy rodzin. W trakcie warsztatów z rodzicami, będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci. Celem warsztatów będzie ukształtowanie prawidłowych zachowań w nowych sytuacjach społecznych, podniesienie poczucia własnej wartości, odkrywanie mocnych stron. Poza tym w Klubie Integracji Społecznej będą odbywały się cykliczne spotkania z terapeutą systemowym rodzin i z psychologiem. Planowana jest również konferencja promująca rodzicielstwo zastępcze.

Osoby zmagające się z problemami społecznymi, przemocą, zagrożone wykluczeniem społecznym będą uczestniczyć  w cyklicznych  spotkaniach z psychologiem i terapeutą systemowym. W celu poprawy sytuacji prawnej beneficjentów zapewniamy porady prawnika.  Zorganizowane zostaną również warsztaty psychologiczno- pedagogiczne, które będą miały na celu ukształtowanie prawidłowych zachowań w społeczeństwie i zwiększenie  samooceny.

Osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów  Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie zmagają  się w życiu codziennym z różnymi barierami psychospołecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Skuteczna reintegracja kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań  poszerzających ofertę usług świadczonych w ramach placówki. W związku z tym systematycznie odbywać się będą zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, animatorem pedagogiki i doradcą zawodowym. Poza tym zorganizowane zostaną warsztaty taneczno-sportowe i poligraficzne.

Część osób, które w poprzednich latach brały udział w projekcie i ukończyły kurs opiekuna osób starszych, a ze względu na brak praktyki nie podjęły dotychczas pracy, kierujemy do Spółdzielni Socjalnej UL we Wrześni w celu reintegracji zawodowej. W ramach staży będą współpracowały z pracownikami OPS przy usługach opiekuńczych.