Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

PROGRAM KOREKCYJNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
poszukuje 2 kandydatów (kobieta i mężczyzna)
 do prowadzenia 
„Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września.
Forma zatrudnienia: 
umowa cywilno – prawna. 
1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259):
- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
- posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.Przewidywany zakres zadań w ramach umowy cywilno - prawnej: 
1)przygotowanie szczegółowego planu zajęć korekcyjno - edukacyjnych,
2)sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy i okoliczności zachowań przemocowych, aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej, motywacja do udziału w programie),
3)zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału  w programie,
4)sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych),
5)przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 60 godzin cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 1 tydzień. Sporządzenie z każdych zajęć krótkiej informacji według wytycznych Zleceniodawcy,
6)opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu według wytycznych Zleceniodawcy.

3.Wymagane dokumenty:
1)formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru – do pobrania na stronie http://www.pcprwrzesnia.pl/),
2)dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z pkt 1),
3)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (wg załączonego wzoru- do pobrania na stronie  http://www.pcprwrzesnia.pl/),
4)ofertę cenową zawierającą koszt za 1h prowadzenia zajęć  korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

4.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1)dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” do dnia 04 lipca 2016 r. do godz. 15.30  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
2)wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
3)aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami,
5)złożonych dokumentów nie zwracamy.

5.Dodatkowe informacje:
Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany będzie w 2016 r. w oparciu o:
1.ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).
2.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445).
3.materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
4.program korekcyjno –edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „STOP PRZEMOCY” na 2016 rok.
p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
/-/ Anna Maria Kulczyńska
Września, dnia 17 czerwca 2016 r.
DO POBRANIA: