Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Procedury i zasady likwidacji barier architektonicznych

altW związku z artykułem w poprzednim numerze Wiadomości Wrzesińskich Pomoc do poprawki” wystąpiliśmy do redakcji WW pismem o znakach WOR-ON.033.2.2013 z dnia 06.02.2013 r. z prośbą o  zamieszczenie w kolejnym wydaniu gazety załączonego tekstu – zasad pomocy mieszkańcom w likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON realizowanych przez PCPR mając przekonanie, że będzie to najlepszym wyjaśnieniem wyrażonych w artykule wątpliwości.
W związku z nieopublikowaniem naszego tekstu zamieszczamy go dla zainteresowanych na naszej stronie internetowej:


„W związku z artykułem w poprzednim numerze Wiadomości Wrzesińskich z dnia 1 lutego 2013 r. „Pomoc do poprawki” przedstawiam procedurę i zasady dofinansowania adaptacji łazienek dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie to jednocześnie wyjaśnieniem poruszanych w artykule kwestii i odniesieniem do wyrażonych wątpliwości.
Likwidacja barier architektonicznych w łazience Pani Mirosławy Modrzyńskiej była realizowana według poniższych procedur, które mają zastosowanie do wszystkich wnioskodawców:
1. Osoba niepełnosprawna zamierzającą dokonać likwidacji barier architektonicznych składa w PCPR wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
2. Pracownik PCPR oraz inspektor nadzoru budowlanego dokonują wizji lokalnej, na której wnioskodawca przedstawia zakres wnioskowanych prac oraz dokonywany jest opis i sfotografowanie łazienki.
3. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję do spraw opiniowania wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych powołaną przez Starostę Wrzesińskiego.
4. Wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o decyzji Komisji, w przypadku pozytywnej wraz z informacją o obowiązku przedstawienia kosztorysu (wyceny) przez osobę (podmiot) do tego uprawnioną.
5. Dokonywana jest weryfikacja i sprawdzenie kosztorysu przez inspektora nadzoru budowlanego (pod względem cenowym wg uśrednionych cen na materiały, robociznę i sprzęt obowiązujących w ostatnim kwartale ukazujących się w Biuletynie cenowym budownictwa ORGBUD).
6. Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu sporządzona jest umowa o dofinansowanie zawierająca całkowity koszt realizacji zadania, wkład własny wnioskodawcy i kwotę dofinansowania z PFRONu oraz datę zakończenia prac. Po przyjęciu przez wnioskodawcę warunków umowy zostaje ona przez niego oraz PCPR podpisana.
7. Wnioskodawca poszukuje/dokonuje wyboru wykonawcy przedstawiając mu zweryfikowany przez inspektora nadzoru kosztorys prac. Na prośbę wnioskodawcy udostępniamy listę wykonawców (na liście znajdują się wykonawcy realizujący w latach ubiegłych przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych). Wykonawca musi być płatnikiem podatku VAT.
8. Wnioskodawca decyduje w porozumieniu ze swoim wykonawcą o wyborze materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi wymogami, certyfikatami i atestami.
9. W wyniku zgłoszenia zakończenia prac do PCPR i inspektora nadzoru budowlanego następuje odbiór końcowy prac przez inspektora nadzoru budowlanego i pracownika PCPR w obecności wnioskodawcy i wykonawcy. Polega on na sprawdzeniu wykonanych prac przez wykonawcę, który przedstawia kosztorys powykonawczy, certyfikaty na materiały wykorzystane do modernizacji łazienki oraz fakturę wystawioną na wnioskodawcę zawierającą zakup, montaż i robociznę.
10. Wystawiona faktura zawiera informację o uiszczeniu przez wnioskodawcę wkładu własnego, który musi wynosić minimum 20% całości faktury (lub dowód wpłaty, przelewu).
11. Na podstawie powyższych dokumentów pracownik PCPR  przygotowuje polecenie przelewu, które zostaje zaakceptowane przez dyrektora PCPR oraz formalnie i rachunkowo zatwierdzone przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o art.35 a, ust. 1 pkt. 7 ppkt. d Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.