Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Cele projektu

Celem ogólnym Projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

I gr. docelową stanowią długotrwale bezrobotne  kobiety  w wieku ponad 45 lat korzystające   z pomocy społecznej ,długotrwale bezrobotne z wykształceniem zawodowym i podstawowym, o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkałych w małych miastach i na terenach  wiejskich . Grupa  ta wymaga intensywnych działań aktywizacyjnych, mających na celu zapobiegnięcie negatywnym skutkom bierności zawodowej i związanych z tym problemów

II gr. docelowa -osoby opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze Osoby te nie mają doświadczenia  w poszukiwaniu pracy oraz trudności z samodzielnym funkcjonowaniem w dorosłym życiu, w tym podejmować samodzielnych decyzji.

III gr. docelową. - stanowią osoby niepełnosprawne -uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie . Osoby niepełnosprawne borykają się w życiu codziennym z różnego rodzaju barierami-kulturowymi, psychospołecznymi architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Uczestnicy ŚDS przede wszystkim są rehabilitowani  w zakresie przywrócenia zdolności życiowych związanych głównie z samoobsługą. Bardzo często są to osoby zamieszkałe na terenie wiejskim z rodzin nisko sytuowanych. ŚDS są placówkami, w których istnieje największa potrzeba podejmowania działań o charakterze niestandardowym, niezbędnych do pełnej reintegracji ze środowiskiem lokalnym oraz poprawy sytuacji zdrowotnej. Skuteczna reintegracja osób niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań poszerzających ofertę usług świadczonych w ramach placówki  ,w szczególności : aktywizacja zdrowotna  oraz poprawę dostępu do usług.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie motywacji do działania, poczucia własnej wartości, samoorganizacji
  • podniesienie kompetencji zawodowych i zdolności poruszania się na otwartym rynku pracy
  • zwiększenie  szans na pełną adaptację do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
  • poprawa dostępu i rozszerzenie oferty usług świadczonych dla os. Niepełnosprawnych.

Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych. Cele w ramach projektu zgodne są z właściwymi politykami i zasobami wspólnotowymi: równość szans, rozwój lokalny, rozwój społ. informacyjnego. Projekt wpisuje się w założenia i cele Priorytetu VII PO KL, poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2., ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym.