Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Cele projektu

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na problem niskiego poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wrzesińskim w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012.

Pozostałe cele to:
- uzyskania lub podniesienie umiejętności zawodowych
- podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych
- wzrost kompetencji społecznych.

GRUPY DOCELOWE:

Projekt skierowany jest do sześciu grup docelowych :

I kobiety i mężczyźni o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych, klienci OPS – 28 osób (K, M)
Wymagają intensywnych działań aktywizujących mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom bierności zawodowej i związanych z tym problemów.


II rodziny zastępcze i ich otoczenie – 10 osób (K, M) tworzące rodziny zastępcze pomimo pewnych umiejętności wychowawczych podczas wychowywania dzieci z trudnymi przeżyciami spotykają się z nowymi dla nich problemowymi sytuacjami. Wymaga to pogłębienia ich umiejętności wychowawczych, zwrócenia uwagi na pierwsze symptomy niepokojących zachowań dziecka.

III osoby, które borykają się z problemami społecznymi - 11 osób wraz z dziećmi. Są to osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, które wynika z utraty dotychczasowych kontaktów interpersonalnych czy też obniżenia poczucia podmiotowości, związane z utratą szacunku do siebie. Ponadto zalicza się do nich spadek możliwości zatrudnienia, wynikający z przynależności do grup wykluczonych społecznie także towarzyszący mu wzrost postaw agresywnych bądź biernych.

IV wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12 osób. Młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, brak wsparcia ze strony rodziny powoduje u nich trudności w adaptacji do nowych sytuacji życiowych. Konieczne jest podjęcie kompleksowych i specjalistycznych działań z wykorzystaniem instrumentów.

V osoby niepełnosprawne w tym uczestnicy WTZ i ŚDS. Borykają się oni w życiu codziennym z różnego rodzaju barierami kulturowymi, psychospołecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi, które uniemożliwiają wypełnienie ról społecznych, oraz zdolności do wykonywania pracy zawodowej. WTZ i ŚDS są placówkami, w których istnieje największa potrzeba podejmowania działań o charakterze niestandardowym niezbędnych do pełnej reintegracji ze środowiskiem lokalnym oraz poprawy stanu zdrowia, kondycji fiz. Oraz zdolności komunikacyjnych. Skuteczna reintegracja kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań poszerzających ofertę usług świadczonych w ramach placówki.

VI osoby bezrobotne, które ukończą kurs opiekuna osób zależnych, w ramach reintegracji zawodowej będą odbywać staż . Ma to na celu zdobycie praktyki oraz wyuczenie nawyku świadczenia pracy i poprawy sytuacji materialnej dzięki uzyskanym dochodom ze świadczenia pracy.

Projektem zamierza się objąć 88 osób