Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Bądźmy aktywni 2008

O projekcie

piątek, 18 listopada 2011 12:37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. PCPR jest Administratorem Partnerami są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli , Spółdzielnia Socjalna UL z Wrześni.

 

 

Cele projektu

piątek, 18 listopada 2011 12:37

Celem ogólnym Projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

I gr. docelową stanowią długotrwale bezrobotne  kobiety  w wieku ponad 45 lat korzystające   z pomocy społecznej ,długotrwale bezrobotne z wykształceniem zawodowym i podstawowym, o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkałych w małych miastach i na terenach  wiejskich . Grupa  ta wymaga intensywnych działań aktywizacyjnych, mających na celu zapobiegnięcie negatywnym skutkom bierności zawodowej i związanych z tym problemów

II gr. docelowa -osoby opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze Osoby te nie mają doświadczenia  w poszukiwaniu pracy oraz trudności z samodzielnym funkcjonowaniem w dorosłym życiu, w tym podejmować samodzielnych decyzji.

III gr. docelową. - stanowią osoby niepełnosprawne -uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie . Osoby niepełnosprawne borykają się w życiu codziennym z różnego rodzaju barierami-kulturowymi, psychospołecznymi architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Uczestnicy ŚDS przede wszystkim są rehabilitowani  w zakresie przywrócenia zdolności życiowych związanych głównie z samoobsługą. Bardzo często są to osoby zamieszkałe na terenie wiejskim z rodzin nisko sytuowanych. ŚDS są placówkami, w których istnieje największa potrzeba podejmowania działań o charakterze niestandardowym, niezbędnych do pełnej reintegracji ze środowiskiem lokalnym oraz poprawy sytuacji zdrowotnej. Skuteczna reintegracja osób niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań poszerzających ofertę usług świadczonych w ramach placówki  ,w szczególności : aktywizacja zdrowotna  oraz poprawę dostępu do usług.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do działania, poczucia własnej wartości, samoorganizacji
 • podniesienie kompetencji zawodowych i zdolności poruszania się na otwartym rynku pracy
 • zwiększenie  szans na pełną adaptację do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
 • poprawa dostępu i rozszerzenie oferty usług świadczonych dla os. Niepełnosprawnych.

Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych. Cele w ramach projektu zgodne są z właściwymi politykami i zasobami wspólnotowymi: równość szans, rozwój lokalny, rozwój społ. informacyjnego. Projekt wpisuje się w założenia i cele Priorytetu VII PO KL, poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2., ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym.

 

   

Rezultaty projektu

piątek, 18 listopada 2011 12:38

Rezultaty i ich wskaźniki:

a) twarde (w odniesieniu do poszczególnych grup  uczestników  projektu)

I. Uczestnicy  ŚDS:

 • refundacja kosztów uczestnictwa w ŚDS ponoszeniu  przez uczestników  za pobyt w placówce (opłata za pobyt, koszt wyżyw.)–50 os.
 • udział w zajęciach aktywizacji zdrowotnej i społecznej

II. Kobiety 45+

 • udział w grupie samopomocowej w ramach Klubu Integracji Społecznej
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • zdobycie umiejętności  pisania dokumentów aplikacji z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu biurowego

III. Wychowankowie placówek opiekuńczo –wychowawczych.

 • udział w zajęciach w ramach bloków: terapeutycznych  i zawodowych

b)miękkie

I.Uczestnicy ŚDS:

 • wzrost samoświadomości i wiedzy o zjawiskach społecznych
 • podniesienie samodzielności i zaradności życiowej oraz kompetencji społecznych
 • zwiększenie aktywności w życiu społecznym, wzmocnienie postaw prospołecznych i poczucia roli społecznej

II. Kobiety 45+:

 • wzmocnienie pożądanych cech pracownika
 • zwiększenie motywacji do pracy
 • udoskonalenie umiejętności praktycznych
 • zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy – zwiększenie motywacji, wiedzy dot. rynku pracy, umiejętności sporządzania  dokumentów  aplik.
 • poprawa poczucia własnej wartości i roli społ.

III. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • zwiększenie aktywności w życiu społecznym, wzmocnienie postaw prospołecznych i poczucia roli społecznej
 • podniesienie poziomu zaradności i samodzielności życiowej oraz kompetencji społecznych
 • podniesienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego
 • nabycie umiejętności samodzielnego planowania czasu wolnego i umiejętności organizacyjne umiejętność pracy w grupie.

 

   

Realizacja projektu

piątek, 18 listopada 2011 12:44

maju 2008r. rozpoczęły się pierwsze działania w ramach realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Komisje rekrutacyjne w Ośrodkach Opieki Społecznej w Miłosławiu, Kołaczkowie, Nekli i Pyzdrach przeprowadziły rekrutację  wśród kobiet po 45 roku życia, korzystających  z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych z wykształceniem zawodowym i podstawowym o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkałych . w małych miastach i na terenach wiejskich. Zakwalifikowano łącznie 22 osoby, które swoje uczestnictwo potwierdziły podpisaniem kontraktu socjalnego.

Natomiast  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wytypował  4 wychowanków, którzy  w 2008 r. osiągną  pełnoletniość. W związku z tym  osoby te objęte są programem usamodzielnienia.

Z kolei kierownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie w oparciu o posiadaną dokumentację socjalną  dokonali rekrutacji wśród uczestników i zakwalifikowano łącznie 50 osób.

***

lipcu i sierpniu  2008r. 22 kobiety powyżej 45 r.ż. wzięły udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określili profil społeczny i zawodowy każdej uczestniczki. Na tej podstawie organizowane są kursy zawodowe realizowane przez nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

***

Od września trwają kursy komputerowe dla początkujących z podstawami Internetu. Zdobyta wiedza ułatwi Paniom aktywne  poszukiwanie pracy również drogą elektroniczną.. Raz w tygodniu dyżur pełni  w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni trener pracy , z którym uczestniczki projektu konsultują się w sprawie napisania listu motywacyjnego czy CV.

Poza tym 4 kobiety  biorą  udział w kursie  w kursie wózka widłowego, dzięki któremu wzrosną ich szanse na rynku pracy.

Równolegle z  aktywizacją zawodową  realizowana jest tez rehabilitacja społeczna jako   alternatywna forma spędzania wolnego czasu. W jej ramach w dniach 28-29.08.2008 r. zorganizowany został wyjazd do Lichenia dla 22 kobiet 45+ biorących udział w Projekcie.

Natomiast wychowankowie OWDiR-u biorą obecnie udział w spotkaniach z psychologiem  i doradcą zawodowym.

Z kolei  w Środowiskowych Domach  Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie organizowane są dla uczestników zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i instruktorem aerobiku.

   

Galeria

piątek, 18 listopada 2011 12:45